C Shaped chords

A
A# (Bb)
B
C
C# (Db)
D
D# (Eb)
E
F
F# (Gb)
G
G# (Ab)