Augmented (+) chords

A+
A#+ (Bb+)
B+
C+
C#+ (Db+)
D+
D#+ (Eb+)
E+
F+
F#+ (Gb+)
G+
G#+ (Ab+)